Green Care

Green Care:sta puhuttaessa tarkoitetaan hoivaa, jonka osana käytetään jollakin tavoin luonnon elementtejä. Green Care on luontoon ja maaseutuympäristöön liittyvää toimintaa, jolla edistetään ihmisten hyvinvointia ja elämälaatua. Hyvinvointia lisäävät vaikutukset syntyvät muun muassa luonnon elvyttävyyden, osallisuuden ja kokemuksellisuuden avulla. Toiminta sijoittuu usein luonnonympäristöön tai maatilalle, mutta luonnon elementtejä voidaan tuoda ja käyttää myös kaupunki- ja laitosympäristöissä. [1]

Luonto edistää psyykkistä ja fyysistä hyvinvointia [2] . Ikäihmisten hoivaa ja hoitoa ajatellen löytyy esimerkkejä terapiapuutarhoista, ulkoilusta luonnon helmassa tai puistossa, kaverikoiratoiminnasta ja ikkunoista näkyvistä maisemista. Toipuville henkilöille luontomaisemasta voi olla apua kun taas yksinäisyydestä kärsivä vanhus voi mieluummin katsella kadun vilinää.

Tällä hetkellä vielä Green Care on Suomessa ollut enemmän mielenterveyskuntoutujien ja nuorten parissa tehtävän työn sekä työikäisten stressin hallinnassa käytetty työkalu. Ikääntyvien hoivassa sen käyttö normaalia ulkoilua lukuun ottamatta on ollut vähäistä. Green Care toimintana ei ole uutta. Luontoa, puutarhan hoitoa ja eläimiä on käytetty toipumisen tukena lähes aina. Hoidon ja hoivan siirtyminen laitoksiin on ehkä siitä hetkellisesti etäännyttänyt ja nyt uudelleen tuleminen tapahtuu Green Care brändin alla. Mahdollisuuksia brändin laajempaan hyödyntämiseen ikäihmisten hoivassa on olemassa.


[1] Green Care Finland. 2013. [Verkkosivusto]. [Viitattu 16.4.2013]. Saatavana: http://www.gcfinland.fi/

[2] Salonen, K. 2012. Mielen ja luonnon yhteyksiä: eko- ja ympäristöpsykologian näkökulma. Teoksessa: T. Helne & T. Silvasti (toim.) Yhteyksien kirja: Etappeja ekososiaalisen hyvinvoinnin polulla. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.