Pieni hoivakoti - tiedotus / Suomi

Lähtökohta:
Vanhuuden ja avun tarpeen myötä asuminen käy jossakin vaiheessa yksinäiseksi, vaikeaksi sekä turvattomaksi. Hoivakodissa on mahdollista asua ja elää vielä suhteellisen itsenäisesti turvallisissa olosuhteissa. Valtakunnallisesti hoidon strateginen painopiste siirtyy kotona hoitamiseen, niinpä hoivakotien on jatkuvasti muistutettava olemassa olostaan ja tarpeellisuudestaan. 

Toteutus: 10- paikkaisessa hoivakodissa on työntekijöinä kaksi sairaanhoitajaa ja kolme lähihoitajaa. Lisäksi on kiinteistönhoitajan tehtäviä ja juoksevia asioita hoitava henkilö. Hallintotehtävät vievät noin 40 % yhden henkilön työajasta. Päiväaikaan paikalla on hoitajia, yöaikainen hoito tapahtuu turvapuhelimen ja päivystyspalvelun avulla. Ovilla on liikkeen tunnistavat matot, jotka voidaan asettaa ilmoittamaan liikkumisesta. Lisäksi ulkona on valvontakamera. Asukkaiden tulee olla sen kuntoisia, että he suoriutuvat perustoiminnoista itsenäisesti. Suurimmalla osalla tämän hetkisistä asiakkaista on muistisairaus.

Tavoitteena on se, että kunto, vireys ja elämänhalu säilyvät tai mahdollisesti kasvavat. Sitä edesautetaan myös omaisten kanssa yhdessä. Usein asukkaat ovat avoimempia palautteen antamisessa omaisilleen kuin työntekijöille. Näin ollen myös omaisten kautta tuleva tieto on tärkeätä ja omaiset halutaan muutenkin pitää mukana toiminnassa. He saavat osallistua retkille ym. ohjelmaan sekä vierailla talossa myös ”kaikkien” vieraina yhteisissä tiloissa.

Kaupunki on kilpailuttanut kolmivuorohoitoa tarjoavat hoitopaikat. Kaksivuorohoitoa tarjoava hoitokoti ei ole osallistunut tarjouskilpailuun, vaan kaupunki ostaa heiltä asukaspaikkoja tarpeen mukaan. Tähän mennessä tarvetta on ollut niin, että hoivakodin paikat ovat täynnä.

Aktiivinen omasta toiminnasta ja tilanteesta tiedottaminen viranomaisiin päin on tärkeätä. Vaikka tiedonvälitys on pitkälti yksisuuntaista, on se koettu hyväksi molemmin puolin. Hoivakoti kertoo toiminnasta ja kuulumisista säännöllisesti kunnan suuntaan. Tiedottaminen ei ole kaavamaista tai sinänsä virallista, vaan tapahtuu virkamiehiä tai päättäjiä kohdattaessa tai vaikka sähköpostilla. Tiedotus ja dokumentointi auttavat tilanteissa, jolloin omaisten ja hoivakodin välillä on ollut näkemyseroja annetusta hoidosta. Samalla tiedottaminen on yrityksen markkinointia suurimman asiakkaansa, eli kunnan, suuntaan. Hoivakoti tunnetaan ja sen laatu sekä työtavat ovat tuttuja niille, jotka päättävät asiakkaiden sijoituspaikoista.

Kuinka raha liikkuu? Asukas maksaa hoivakodille vuokran sekä kunnalle hoitomaksun (karkeasti 35 % asiakkaan nettotuloista). Hänellä on mahdollisuus saada Kelalta asumistukea sekä hoitotukea. Yrittäjä laskuttaa kunnalta hoitopäivämaksun kokonaisuudessaan. Yrityksen rahoitus tulee kunnan maksamista hoitopäivämaksuista sekä asukkaiden vuokrasta.

Yritystoiminnan näkökulma: Yritys toimii periaatteella, että hoitajia on läsnä vain päiväaikaan. Tämä keventää kustannuksia, mutta rajaa samalla asiakaskuntaa.