PESTE- analyysi

Tarvittava aika: Vaihtelee perusteellisuuden ja tarkasteltavan asian rajauksen mukaan; valmiiseen taulukkoon täytettäessä 20 minuutista ylöspäin.

Apumenetelmä, jolla selvitetään ilmiön tai organisaation poliittista, ekonomista, sosiaalista, teknologista ja ekologista tilaa ja tulevaisuutta. Monitoroituja muutosvoimia voidaan hyödyntää eri tavoin esim. yhteiskunnallisia skenaarioita laadittaessa ne voivat toimia tulevaisuustaulukon muuttujina tai vaikka taustamateriaalina organisaation laatiessa skenaarioita toiminnalleen.

Muutosvoimia avataan tarkoitukseen sopivalla tavalla, kuten esimerkiksi

  • Poliittisia: lainsäädännön rajoitukset, kansainväliset sopimukset, rikollisuus, yhdentyminen esim. EU, tutkimus-, kehittämis-, alue-, matkailu-, yms. politiikka;

  • Ekonomisia: maailman, Euroopan, alueen talouskehitys, talouskriisit ja lamat, kilpailurajoitukset, julkinen rahoitus ja tuet, ostovoima;

  • Teknologisia: informaatio- ja tietoliikenne, bio-, nano-, energiateknologiat, verkkokauppa, virtuaalimaailma;

  • Sosiaalisia: arvot, kulutuskäyttäytyminen, ikärakenne, muuttoliike, syntyvyys ja

  • Ekologisia: kasvihuoneilmiö, ilmaston muutos, saastuminen, jäteongelmat, liikarakentaminen, ympäristötietoisuus, infrastruktuurin muutos. (http://www.oph.fi/tietopalvelut/ennakointi/ennakoinnin_sahkoinen_tietopalvelu

    _ensti/menetelmat/environmental_scanning/muutosvoimien_kartoitus)

Eri näkökulmat voidaan koota taulukkoon. Mikäli vaikutukset eri näkökulmista tarkasteltuina ovat keskenään ristiriitaisia, voidaan miettiä onko joku niistä määräävä tai selkeästi muita vahvempi tai todennäköisempi.

Menetelmän tavoitteena on tarkastella muutosvoimaa / toimintaympäristöä laajasti, useasta eri näkökulmasta. 

Muutosvoima

esim. ikääntyvien asuminen kotona entistä pidempään

esim. vanhusten kotipalveluyritys

Poliittiset

poliittinen ja lainsäädännöllinen tuki

 

Ekonomiset

laitoshoidon vähenemisen toivotaan vähentävän hoitokustannuksia

 

Teknologiset

useita teknologisia ratkaisuja, joita voidaan käyttää hoidon tukena

 

Sosiaaliset

tuttu ympäristö vs. yksinäisyys / eristäytyneisyys

 

Ekologiset

Kotihoidon liikkuminen aiheuttaa kasvuhuonepäästöjä