Tulevaisuuskuvat

Tulevaisuuskuvat auttavat ennakoimaan. Tulevaisuuskuvat ovat vapaamuotoisia kuvauksia tai tarinoita tulevaisuuden tilanteesta ja perustuvat nyt käytettävissä olevaan tietoon. Niitä muodostettaessa etistään mgarendejä, trendejä ja heikkoja signaaleja.

Megatrendit ovat suuria yhteiskunnallisia, taloudellisia, poliittisia ja teknologisia muutoksia. Nämä muutokset kehittyvät hitaasti ja kun ne kerran ovat syntyneet, ne vaikuttavat meihin jonkin aikaa.[1] Mannermaa [2] määrittelee megatrendit ilmiöiksi tai ilmiökokonaisuuksiksi, jolla voidaan nähdä olevan yleinen jo toteutuneen kehityksen perusteella tunnistettavissa oleva suunta ja jonka uskotaan jatkuvan samansuuntaisesti myös tulevaisuudessa.

Megatrendit koostuvat erilaisista nousevista asioista eli trendeistä. Ne kertovat lähimenneisyydestä ja tässä hetkessä näkyvästä muutoksen suunnasta joka voi jatkua samana tulevaisuudessakin. Trendejä voidaan havainnoida heikkojen signaalien avulla. Heikot signaalit puolestaan ovat merkkejä nousevista muutoksista, joista voi tulevaisuudessa tulla jotakin suurta – tai sitten ei. [3]

                       

 tulevaisuuskäsitteet.JPG

 

Kuva 1. Heikkoja signaaleja havainnoimalla voidaan tunnistaa trendejä, jotka puolestaan muodostavat megatrendejä (Hiltunen 2012).

Mustalla joutsenella tai villillä kortilla tarkoitettaan hyvin nopeasti tapahtuvaa yllättävää asiaa, jolla on laaja-alaiset vaikutukset. Niitä on vaikea ennakoida, varautuminen on hankalaa ja niiden toteutumistodennäköisyys on alhainen. [4] Esimerkkejä tällaisista tapahtumista ovat mm. terrori-iskut tai äkilliset luonnonkatastrofit, kuten tsunamit.

CarePrise- projektissa tuotetut tulevaisuuskuvat perustuvat projektissa toteutettuun delfoi-kyselyyn sekä sosiaali- ja terveysalalta jo aiemmin kerättyyn ennakointitietoon. Delfoi- kyselyssä asiantuntijoilta saadut vastaukset peilattiin muuta tutkimustietoa vasten. [5]

Saadut vastaukset ja muun tutkimustiedon tulokset luokiteltiin ja niitä analysoitiin PESTE-analyysin avulla. PESTE-analyysissä pohdittiin viiden esiin nousseen teeman poliittisia, taloudellisia, sosiaalisia, teknologisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Analyysissä esiin nousseiden teemojen ja taustamateriaalin perusteella laadittiin vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia noin vuoteen 2025.

Takaisin päävalikkoon[1] Naisbitt, J. & Aburdene, P. 1990. Megatrendit 2000. Porvoo: WSOY.

[2]Mannermaa, M. (toim.). 1999. TOOLBOX: Työelämän ennakoinnin työkalupakki. Helsinki: Työministeriö. ESR-julkaisut 41.   

[3] Hiltunen, E. 2012. Matkaopas tulevaisuuteen. Helsinki: Talentum.

[4]Hiltunen, E. 2012. Matkaopas tulevaisuuteen. Helsinki: Talentum.; Taleb, N.N. 2010. Musta joutsen: Erittäin epätodennäköisen vaikutus. Helsinki: Terra Cognita. 

[5]Vesterinen, M.-L. (toim.). 2011. SOTE-ennakointi: Sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen tulevaisuuden ennakointi. Lappeenranta: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä. Raportteja ja tutkimuksia 3.; Sorama, K. 2012. Klusteriennakointimalli osaamistarpeiden ennakointiin: Ammatillisen korkea-asteen koulutuksen opetussisältöjen kehittäminen. [Verkkojulkaisu]. Seinäjoki: Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Seinäjoen ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 65. [Viitattu 28.3.2013]. Saatavana: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-5863-46-8; Suomalainen, S., Hyttinen, V., Hänninen, M., Wulff, S. & Kaarakainen, M. 2012. Yksityisen varautumisen lähtökohdat tulevaisuuden hoiva- ja hyvinvointipalveluissa. Helsinki: Diakonia-ammattikorkeakoulu. Diakonia-ammattikorkeakoulun julkaisuja. B. Raportteja 54.; Hiilamo, H., Kangas, O., Manderbacka, K., Mattila-Wiro, P., Niemelä, M. & Vuorenkoski, L. 2010. Hyvinvoinnin turvaamisen rajat: Näköaloja talouskriisin ja hyvinvointivaltion kehitykseen Suomessa. Helsinki: Kelan tutkimusosasto.; Hartman, S. 2012. Näkemyksestä menestystä. Toimialaraportit ennakoivat liiketoimintaympäristön muutoksia. Sosiaalipalvelut. Helsinki: Työ- ja elinkeinoministeriö. Toimialaraportti 5.; Lauttamäki, V. & Hietanen, O. 2006. Sosiaali- ja terveysalan työvoima- ja koulutustarpeet 2015. Loppuraportti sosiaali- ja terveydenhuollon ennakointihankkeesta. Turku: Tulevaisuuden tutkimuskeskus. Tutu-julkaisuja 4/2006.