Vahva kansalaisyhteiskunta ja universaalit julkiset palvelut

Palvelurakenne Julkisen sektorin rooli on säilynyt vahvana ja Suomi on edelleen pohjoismainen hyvinvointivaltio. Sairaanhoidon ja sosiaalihuollon välinen työnjako mahdollistaa asiakkaan kannalta joustavan hoidon ja hoivan kokonaisuuden järjestämisen. Rahoitusmallit eivät enää mahdollista eri toimijoiden osittaisoptimointia vaan toiminta on kokonaisuudessaan tehokasta niin taloudellisesti kuin asiakkaan hoidon jatkuvuuden näkökulmasta.

Markkinoilla toimii myös paljon yksityisiä palveluntuottajia, etenkin suuria. Työvoimaa on saatavilla riittävästi ja se on ammattitaitoista. Uudet teknologiset ratkaisut sekä työn uudelleen organisoiminen ovat edesauttaneet myönteistä kehitystä. Eri sektoreiden työntekijät ja omaiset toimivat luontevasti yhdessä tukien toistensa työtä. Julkinen sektori organisoi palveluiden kokonaisuutta mm. hyödyntämällä palveluseteleitä ja henkilökohtaisia budjetteja. Palveluiden kysyntä on erilaistunut. Erikoistuneet pienet palveluntuottajat pärjäävät suurien seassa markkinoilla.

Teknologian alalle on syntynyt useita yrityksiä jotka toimivat sekä laitteistojen ylläpitäjinä että ohjelmistojen tuottajina. Moniin laitteisiin on kehitelty senioriystävällisiä käyttöliittymiä ja muutenkin on keskitytty käyttömukavuuteen. Järjestöjen palveluntuotanto pystyy haastamaan yksityiset palveluntuottajat hinta-laatu-suhteen kilpailussa.

Ennakoiva hoito ja terveyden edistäminen Palvelutarjontaa on kehitetty menestyksekkäästi terveyttä edistävien ja ennalta ehkäisevien palveluiden suuntaan. Pitkällä aikavälillä säästöjä tuovia investointeja on tehty rohkeasti. Kunnilla on selkeät palvelustrategiat, jotka auttavat myös muita palveluntuottajia palveluntuotantonsa ja kehityksensä suuntaamisessa. Palveluiden kysynnän kasvu on pystytty pitämään aisoissa. Ennakoivan avun, hoivan, sosiaalisten verkostojen sekä teknologisten ratkaisujen avulla yksinäisyyttä ja turvattomuutta pystytään välttämään. Ennakoiva hoito välittää saajalleen tunnetta huolenpidosta ja välittämisestä.

Yksityinen varautuminen Julkisesti tuotettujen ja verovaroilla tuettujen palveluiden lisäksi seniorikansalaiset ostavat haluamiaan ja hyväksi katsomiaan palveluja. Hoitokulujen varalle otetut vakuutukset ja sijoitukset ovat yleistyneet. Asumisessa erilaiset yhteisöllisen asumisen muodot ovat yleistyneet huomattavasti sekä palvelu- ja laitosasumisen määrät ovat vähentyneet. Erilaiset asukasryhmät ja naapuriavun verkostot toimivat aktiivisesti. Eläkkeelle jääneistä huomattava osa hyödyntää asiantuntemustaan edelleen joko yritystoiminnan tai vapaaehtoistyön tehtävissä. Järjestötoiminnan lisäksi myös ns. neljännen sektorin toiminta tunnustetaan ja sitä tuetaan.

Kotiin vietävät palvelut Laitoshoitoa on vähennetty huomattavasti palveluiden painopisteen siirtyessä kotiin vietäviin palveluihin. Pääsääntöisesti kotiin hoitaminen on julkiselle sektorille laitosasumista edullisempaa; poikkeuksen tekevät useita käyntejä tarvitsevat haja-asutusalueella asuvat henkilöt. Kotihoidon alalla toimii suuri joukko yksityisiä yrityksiä ja palvelutarjonta on laaja. Teknologia on yleisesti hyväksytty hoivan tukena käytetty apu. Esimerkiksi pakasteateriat, liikkumista turvaavat laitteet, henkilöpaikannus, turvatekniikka niin kodinkoneissa kuin valvonnassa ja hoivan apuvälineet ovat arkipäivää. Tietokoneiden välityksellä käytävät keskustelut, jumppatuokiot sekä asioiden hoito osallistavat sekä antavat mahdollisuuden hoitaa itse omia asioita. Asuminen kotona on mahdollista hyvin pitkään.

Ympäristön kannalta katsottuna olisi tehokkaampaa, mikäli apua tarvitsevat olisivat lähellä toisiaan, mieluiten samassa rakennuksessa. Jatkuva henkilöautoilla asiakkaan luota toisen luo ajeleminen kuormittaa ympäristöä, mutta yleistyvät sähköautot lieventävät henkilöautoilla tehtyjen matkojen ympäristövaikutuksia.

Palveluiden saatavuus Syrjäseuduilla hoitoon pääsyä helpottavat hoivabussit, joissa on tarjolla laaja kirjo sosiaali- ja perusterveydenhuollon palveluita. Suurissa yksiköissä palveluntuotannossa pystytään hyödyntämään keskittämisestä saatavia etuja.